Zpracovávám

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností EGIT s.r.o., IČO: 281 21 112, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 264488 (dále jen „Provozovatel“) a třetími osobami týkající se prodeje Kuponů, jak jsou definovány níže, prostřednictvím Webového portálu, jak je definován níže.

1.2.    Zákazník prohlašuje, že se před zakoupením Kuponu seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

2.1.    Kupon - kupony/kódy pro zprostředkování zejména: (i) digitálního obsahu v hmotné či elektronické podobě poskytovaného jednotlivými Vydavateli k uplatnění tohoto digitálního obsahu v jimi provozovaných produktech; nebo (ii) elektronických peněz, jejichž Vydavatelem je třetí osoba s patřičnou licencí k jejich vydávání a kterými lze uskutečňovat online platby u vybraných prodejců a poskytovatelů služeb. Provozovatel není přímým provozovatelem předmětné hry či aplikace a je pouze distributorem Vydavatele a jím dodávaných Kuponů. Zákazník bere na vědomí, že použití Kuponů se může řídit podmínkami Vydavatele a Vydavatelé odpovídají za svůj produkt v souladu se svými obchodními podmínkami, které jsou Zákazníkům zaslány společně s Kupony nebo uvedeny na webových stránkách Vydavatele.

2.2.    Podnikatel - ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se, za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto Podmínek se Podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3.    Spotřebitel - člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zakoupí Kupon či jinak jedná s Provozovatelem.

2.4.    Vydavatel - člověk či právnická osoba odlišná od Provozovatele vydávající Kupon či provozující hru, aplikaci nebo program, na něž je možno Kupony uplatnit, případně právnická osoba, která je řádným držitelem licence vydavatele elektronických peněz udělené příslušným dozorovým úřadem členského státu EU.

2.5.    Webový portál - Internetové stránky Provozovatele na adrese www.givery.cz, sloužící k poskytování informací o Kuponech a k jejich nákupu.

2.6.    Zákazník - Spotřebitel či Podnikatel, který má zájem o zakoupení Kuponu prostřednictvím Webového portálu. Webový portál smí užívat pouze Zákazníci, kterým je nejméně 13 let. Provozovatel je podle svého uvážení oprávněn zavést na nákup Kuponů či jiné užívání Webového portálu také další věková omezení.

3. OBJEDNÁVKA KUPONU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Nabídka Kuponů a ceny uvedené na Webovém portálu, jakož i informace ústní, telefonické či informace získané prostřednictvím reklamních letáků, tisku, elektronické pošty, internetu, vztahující se k cenám Kuponů, mají pouze indikativní charakter a tyto informace nejsou považovány za návrh na uzavření smlouvy.

3.2.    Provozovatel nikterak neodpovídá za pravost a platnost Kuponů zakoupených mimo Webový portál. 

3.3.    Provozovatel nezaručuje okamžitou dostupnost celé nabídky Kuponů. Informace o aktuální dostupnosti Kuponů jsou uvedeny na Webovém portálu. 

3.4.    Kupony jsou určeny k uplatnění pouze na území České republiky a/nebo Slovenské republiky a Provozovatel v žádném případě nezaručuje jejich funkčnost mimo toto území. Území je jednoznačně definováno na Webovém portále jako součást nabídky Kuponů, pokud je takové omezení Vydavatelem kuponu nastaveno. Nefunkčnost Kuponů mimo území definovaného regionu není důvodem k reklamaci Kuponu.

3.5.    Kupon je uplatněn a současně v plné výši spotřebován zadáním jeho identifikačního kódu v příslušné hře či aplikaci, případně u konkrétního Vydavatele elektronických peněz. Částečné uplatnění Kuponu je možné pouze v případě, že to Vydavatel technicky umožňuje.

3.6.    Proces uzavírání kupní smlouvy o koupi a prodeji Kuponu mezi Provozovatelem a Zákazníkem se skládá z následujících fází:

3.6.1.    Zákazník si na Webovém portálu vybere Kupony, o jejichž koupi má zájem. Výběr Kuponů potvrdí kliknutím na odkaz „Koupit“;

3.6.2.    Kliknutím na odkaz označený jako „Košík“ se Zákazníkovi zobrazí objednávkový formulář, do něhož je Zákazník povinen vyplnit údaje za účelem uzavření kupní smlouvy;

3.6.3.    Potvrzením vyplněného objednávkového formuláře dojde k vygenerování objednávky, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky, s nimiž je Zákazník povinen se seznámit. V případě, že Zákazník souhlasí se všemi údaji v objednávce a se zněním těchto Podmínek, objednávku akceptuje kliknutím na odkaz „Odeslat objednávku“. Objednávka je pro Zákazníka závazná okamžikem jejího odeslání;

3.6.4.    Kupní smlouva je uzavřena, pokud Provozovatel po obdržení objednávky Zákazníka tuto objednávku Zákazníkovi potvrdí prostřednictvím potvrzujícího e-mailu. Samotná nečinnost Provozovatele neznamená akceptaci objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany Provozovatele. 

3.7.    Kupní cenu Kuponu lze uhradit následujícím způsobem, přičemž Provozovatel nenese odpovědnost a následky za užití zvolené transakce, jakož ani za jejich možné zneužití. Provozovatel dále nenese odpovědnost a neručí za rychlost provedení transakce v případě vybrané platební metody a za případné technické komplikace vzniklé na straně poskytovatelů příslušných platebních služeb (např. odstávka systému). Provozovatel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k tomu, aby Zákazníky bezodkladně informoval o nefunkčních platebních metodách, pokud jsou mu takové informace známy. Provozovatel může v případě jednotlivých druhů Kuponů umožnit úhradu Kupní ceny pouze některým z uvedených způsobů:

3.7.1.    běžným bankovním převodem na účet Provozovatele, a to dle pokynů, které budou Zákazníkovi zaslány prostřednictvím e-mailu a zobrazeny na Webovém portále. Při zadávání platebního příkazu je Zákazník povinen vyplnit správný variabilní symbol objednávky, který obdržel v potvrzujícím e-mailu a byl mu zobrazen na Webovém portále a do poznámky uvést text „Givery.cz“. V případě chybného uvedení či chybějícího variabilního symbolu či poznámky je Provozovatel oprávněn objednávku zrušit či postupovat v souladu s čl. 7 těchto Podmínek;

3.7.2.    rychlým bankovním převodem na účet Provozovatele, a to dle pokynů, které budou Zákazníkovi zaslány prostřednictvím e-mailu a zobrazeny na Webovém portále. Rychlý bankovní převod je možný pouze z bankovního účtu Zákazníka vedeného jedné z bank, jejichž seznam je uveden na Webovém portálu;

3.7.3.    platební kartou prostřednictvím online platební brány;

3.7.4.    prostřednictvím mobilního telefonu či zaslání SMS z mobilního telefonu Zákazníka, přičemž kupní cena Kuponu bude odečtena z kreditu Zákazníka nebo bude účtována na faktuře od mobilního operátora Zákazníka. Platbu nelze uskutečnit prostřednictvím bonusového kreditu mobilního operátora. Mobilní platba může být zpoplatněna; o výši případného poplatku bude Zákazník informován před uskutečněním platby;

3.7.5.    hotovosti prostřednictvím poštovní poukázky, přičemž Zákazník je povinen vyplnit správný variabilní a specifický symbol objednávky, který obdržel v potvrzujícím e-mailu a byl mu zobrazen na Webovém portále. V případě chybného uvedení či chybějícího variabilního nebo specifického symbolu bude objednávka zrušena;

3.7.6.    hotovosti prostřednictvím terminálu společností SAZKA a.s.; nebo

3.7.7.    prostřednictvím služby Kredit v souladu s čl. 5 těchto Podmínek.

3.8.Kupní cena Kuponu musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne potvrzení objednávky ze strany Provozovatele, v opačném případě bude objednávka zrušena. V případě, že bude kupní cena uhrazena pouze částečně, objednávka bude taktéž zrušena.

3.9. Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). 

3.10. V případě zrušení objednávky či odstoupení od kupní smlouvy ze strany Provozovatele z jakéhokoli důvodu odešle Provozovatel případnou platbu zpět Zákazníkovi. Tím nejsou dotčena oprávnění Provozovatele dle čl. 7 těchto Podmínek.

3.11. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných údajů předepsaných objednávkovým formulářem. 

3.12. V případě nákupu vybraných Kuponů nebo/a vybraných platebních způsobů nebo/a většího množství nebo/a pravidelného opakovaného nákupu Kuponů je nutná předchozí registrace Zákazníka na Webovém portálu v souladu s čl. 10 těchto Podmínek.

3.13. Kupní cena Kuponu je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky, kromě případných bankovních poplatků, poplatků mobilního operátora nebo jiných poplatků souvisejících se způsobem platby zvoleným Zákazníkem. V případě volby způsobu doručení Kuponu prostřednictvím poštovních služeb je Zákazník povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši poštovného a balného je Zákazník informován před potvrzením objednávky a tato částka je připočtena ke kupní ceně Kuponu. 

4. DODÁNÍ KUPONU

4.1.    Místem dodání Kuponu je adresa uvedená Zákazníkem v objednávce nebo registračním formuláři. V případě elektronického dodání pak e-mailová adresa či telefonní číslo určené Zákazníkem. Provozovatel splní svou povinnost dodat Kupon Zákazníkovi v okamžiku odeslání Kuponu na e-mailovou adresu či telefonní číslo Zákazníka nebo v okamžiku předání Kuponu třetí osobě zajišťující doručení Kuponu Zákazníkovi, případně v okamžiku, který nastane dříve. 

4.2.    Zákazník tímto v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku výslovně žádá o dodání Kuponu s digitálním obsahem v co nejkratším termínu a výslovně souhlasí s tím, že Kupon má být dodán i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

4.3.    Dodaný Kupon je Zákazník povinen převzít, nestanoví-li tyto Podmínky jinak. Pokud Zákazník objednaný a řádně dodaný Kupon nepřevezme, je Provozovatel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. V tomto případě je Zákazník povinen uhradit Provozovateli náklady na odeslání Kuponu a poplatky související se způsobem platby, který byl Zákazníkem zvolen. Zbývající částka je vrácena výhradně na bankovní účet plátce, tj. účet, ze kterého byla příslušná částka Provozovateli uhrazena.  

4.4.    Pokud Provozovatel není schopen z jakéhokoli důvodu (zejména v případě, kdy Kupony nejsou skladem) dodržet termín doručení Kuponu, uvědomí o této skutečnosti Zákazníka bez zbytečného odkladu telefonicky nebo e-mailem a případně určí náhradní termín doručení Kuponu.

4.5.    Provozovatel je povinen dodat objednané Kupony řádně a bez vad. Kupon se považuje za dodaný doručením na poštovní či e-mailovou adresu nebo na telefonní číslo prostřednictvím SMS zprávy, případně jiným osobním převzetím (např. na adrese provozovny Provozovatele) a to dle objednávky Zákazníka.

4.6.    Nebezpečí škody na Kuponu přechází na Zákazníka v okamžiku jeho obdržení. Po tomto okamžiku Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Kuponu a Zákazník v takovém případě nemá nárok na nový (náhradní) Kupon či jakoukoli náhradu. Zákazník je povinen svůj Kupon chránit před zneužitím třetí osobou.

4.7.    Vlastnické právo ke Kuponu přechází z Provozovatele, resp. Vydavatele na Zákazníka v okamžiku převzetí Kuponu Zákazníkem či úplným zaplacením kupní ceny Kuponu, a to okamžikem té události, která nastane později.

 

5. SLUŽBA KREDIT

5.1.    Kupní cenu Kuponů je možno uhradit mimo jiné také prostřednictvím plateb z kreditu Zákazníka na Webovém portálu (dále jen „Kredit“). Kreditem se rozumí souhrn peněžních prostředků Zákazníka, které Zákazník poskytl Provozovateli za účelem nákupu Kuponů prostřednictvím Webového portálu. Vedení Kreditu Zákazníka Provozovatelem nepodléhá žádné poplatkové povinnosti s výjimkou úhrady poplatků ve zvláštních případech, jak je vymezeno v těchto Podmínkách. 

5.2.    Podmínkou využití možnosti nákupu Kuponů prostřednictvím Kreditu je registrace Zákazníka na Webovém portálu v souladu s čl. 10 těchto Podmínek. Zákazník se zavazuje při využívání služby Kredit řídit se těmito Podmínkami ve znění platném ke dni uzavření smlouvy (tzn. ke dni akceptace těchto Podmínek Zákazníkem).

5.3.    Kredit registrovaného Zákazníka lze dobít ve výši libovolné peněžní částky, a to i opakovaně, přičemž výše Kreditu nesmí překročit maximální povolenou výši. Kredit lze dobít pouze českých korunách nebo v eurech v závislosti na měně uživatelského účtu Zákazníka. Maximální možná výše zůstatku Kreditu jednoho registrovaného Zákazníka může činit nejvýše 21.000 Kč nebo 850 €. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit dalšímu dobití Kreditu nad tuto stanovenou částku, kdy současně, pokud dojde k takovéto nadlimitní poukázané platbě, ji Zákazníkovi vrátí na účet, ze kterého byla platba poukázána.

5.4.    Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat účet Zákazníka a pozastavit možnost využívání služby Kredit v případě, že bude mít podezření na jakékoli zneužití této služby ze strany Zákazníka či třetí osoby. O této skutečnosti je Provozovatel povinen Zákazníka bez zbytečného odkladu informovat.

5.5.    Kredit lze dobít některou z platebních metod uvedených v čl. 3.7 těchto Podmínek, přičemž některé platební metody mohou být jejich poskytovatelem zpoplatněny, omezeny nebo pro účel dobití Kreditu zcela vypnuty. 

5.6.    Kredit slouží výlučně k nákupu Kuponů prostřednictvím Webového portálu. Pro objednávky Kuponů prostřednictvím služby Kredit platí přiměřeně ostatní ustanovení těchto Podmínek.

5.7.    Zákazník má přístup k zobrazení zůstatku svého Kreditu a k přehledu nákupu Kuponů po přihlášení do svého uživatelského účtu na Webovém portálu. V případě nesrovnalostí je Zákazník oprávněn výši zůstatku Kreditu nebo transakce reklamovat u Provozovatele, a to bezodkladně po zjištění jakékoliv nesrovnalosti, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů od uskutečnění reklamované transakce. Reklamaci je Zákazník povinen doložit průkaznými doklady.

5.8.    Zákazník odsouhlasením těchto Podmínek bere na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že nedojde k vyčerpání Kreditu po dobu pěti (5) let od poslední změny zůstatku Kreditu (tj. jakéhokoli jeho navýšení či snížení), nevyčerpaný Kredit propadá Provozovateli. V takovém případě není Zákazník oprávněn požadovat vrácení Kreditu ani použít zůstatek Kreditu k nákupu Kuponů.

5.9.    Zákazník je oprávněn smlouvu o zřízení Kreditu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby, a to zasláním písemné výpovědi na adresu Provozovatele. V takovém případě Provozovatel zruší registraci Zákazníka a vrátí mu částku odpovídající výši zůstatku Kreditu Zákazníka v okamžiku zrušení jeho registrace, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení výpovědi Provozovateli výhradně prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli za tímto účelem sdělí. V případě důvodného podezření na páchání trestné činnosti nebo k legalizaci výnosů trestné činnosti, jakéhokoliv podezření nebo nesrovnalostí ze strany platebních metod (zejm. v průběhu reklamačního řízení), případně jakýchkoliv jiných podezřeních definovaných v čl. 7.1 se doba zvyšuje na devadesát (90) kalendářních dnů.

6. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

6.1.    Provozovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu po akceptaci objednávky Kuponu a úhradě kupní ceny zaslat Kupon Zákazníkovi v souladu s jeho objednávkou. Tím není dotčeno právo Provozovatele pozdržet odeslání Kuponu Zákazníkovi v souladu s čl. 7 těchto Podmínek.

6.2.    Provozovatel je oprávněn dle vlastního uvážení a bez uvedení důvodu odmítnout objednávku Zákazníka, a to zejména, nikoli však výlučně, v případě, že Zákazník opakovaně řádně neplní své závazky vyplývající z těchto Podmínek.

6.3.    Provozovatel není majitelem ani provozovatelem her či aplikací, na které je možno Kupony uplatnit ani Vydavatelem elektronických peněz. Předmětné hry či aplikace jsou provozovány třetími osobami, které odpovídají za jejich funkčnost, obsahu a kvalitu. Provozovatel odpovídá pouze za platnost Kuponu dodaného Zákazníkovi, v žádném případě však nenese odpovědnost za případnou nemožnost jeho uplatnění z důvodu na straně provozovatele hry či aplikace, tj. zejména, nikoli však výlučně, z důvodu technické poruchy, nefunkčnosti, bezpečnostních opatření atd. Stejně tak Provozovatel neodpovídá za případnou nemožnost uplatnění Kuponu z důvodu na straně Zákazníka, tj. například z důvodu jeho nedostatečného hardwarového či softwarového vybavení, ztráty Kuponu nebo zneužití Kuponu třetí osobou.

6.4.    Pro vyloučení pochybností Provozovatel konstatuje a upozorňuje, že žádným způsobem neodpovídá za funkčnost, obsah či kvalitu hry či aplikace ani za žádnou škodu či jakoukoli jinou újmu, která Zákazníkovi či třetím osobám vznikla při používání hry či aplikace nebo v souvislosti s uplatněním elektronických peněz. Veškeré případné nároky musí Zákazník uplatnit přímo u příslušného provozovatele předmětné hry či aplikace nebo u Vydavatele elektronických peněz.

6.5.    V případě, že v důsledku zavinění Provozovatele dojde ke vzniku újmy na straně Zákazníka, který je Podnikatelem, odpovídá Provozovatel za způsobenou újmu maximálně do výše zůstatku hodnoty Kuponu či zůstatku Kreditu Zákazníka.

6.6.    Provozovatel neodpovídá za případné neplnění nebo prodlení s plněním jeho povinností, je‑li toto neplnění nebo prodlení způsobeno vyšší mocí. Vyšší moc označuje každou událost mimo praktický vliv Provozovatele, kterou vzhledem k jejímu charakteru nebylo možné předvídat nebo které nebylo možné předejít, i kdyby ji bylo možné předvídat, a to zejména, nikoli však výlučně, stávku, výluku nebo jiný pracovněprávní spor (do něhož jsou zapojeni vlastní zaměstnanci nebo zaměstnanci třetí strany), závadu na zdrojích energie nebo přenosové síti, mimořádnou událost, válku, terorismus, povstání, výbuch, požár, záplavu nebo podobnou přírodní pohromu, jakož i důsledek jakýchkoli jiných příčin, na které nemá Provozovatel vliv. Takové okolnosti nebudou připsány k tíži Provozovatele ani tehdy, kdy už se v prodlení nachází. Tyto okolnosti jsou důvodem k odkladu plnění smluvních povinností na straně Provozovatele po dobu a v rozsahu účinnosti těchto okolností. Totéž platí, i když uvedené okolnosti nastaly u dodavatelů Provozovatele nebo jejich subdodavatelů.

6.7.    Zákazník je zejména povinen zaplatit řádně a včas kupní cenu a objednané Kupony převzít.

6.8.    Zákazník je dále povinen uvést správné, úplné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na kterou mají být objednané Kupony dodány, pokud jsou takovéto údaje vyžadovány.

6.9.    Zákazník v plném rozsahu odpovídá za případné neoprávněné užití dodaných Kuponů a za jakoukoli škodu tím způsobenou. V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití Kuponu je Zákazník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli.

6.10.    Provozovatel je oprávněn postoupit případnou pohledávku za Zákazníkem vzniklou z prodeje Kuponů na Vydavatele či jinou třetí osobu, která je následně oprávněna svým jménem a na svůj účet úhradu této pohledávky vymáhat. Takto bude postupováno zejména, nikoli však výlučně v případě pohledávek z titulu kupní ceny Kuponů hrazených prostřednictvím společnosti Vodafone Czech Republic a.s. či jiných mobilních operátorů.

7. ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ PROVOZOVATELE

7.1.    Provozovatel je oprávněn zcela nebo částečně odmítnout objednávku Zákazníka v případě, kdy existuje důvodné podezření, že jejím prostřednictvím může docházet k páchání trestné činnosti nebo k legalizaci výnosů trestné činnosti (zejména, nikoli však výlučně, neobvyklé množství nebo druh objednaných Kuponů, opakované registrace Zákazníka, podezřelé údaje uvedené Zákazníkem v rámci registrace nebo objednávky apod.). Provozovatel je dále oprávněn zcela nebo částečně odmítnout objednávku Zákazníka v případě, že:

7.1.1.    má důvodné podezření, že předmětná objednávka není v souladu s právními předpisy; a/nebo

7.1.2.    má důvodné podezření, že předmětná objednávka nebyla provedena se souhlasem majitele bankovního účtu, kreditní karty či mobilního telefonu, který byl pro danou objednávku použit nebo byl majitel platebního prostředku jakýmkoliv způsobem uveden v omyl.

7.2.    Z důvodu předcházení páchání trestné činnosti a možnosti vzniku škody způsobené Provozovateli nebo třetím osobám si Provozovatel vyhrazuje právo provést identifikaci Zákazníka, případně si vyžádat dodatečné ověření jeho totožnosti. Pokud je Zákazník Podnikatelem, platí tato povinnost přiměřeně pro jeho členy jeho statutárního orgánu. Poskytnuté údaje Provozovatel uchovává v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. V případě potřeby je Provozovatel oprávněn požadovat na Zákazníkovi provedení identifikace také jiným vhodným způsobem tak, aby byl Zákazník spolehlivě identifikován.

7.3.    V případě důvodného podezření dle čl. 7.1 těchto Podmínek je Provozovatel oprávněn nedodat Zákazníkovi objednaný Kupon a ponechat si relevantní částku po dobu nezbytnou k identifikaci Zákazníka či k prošetření podezření z podezřelé transakce dle tohoto článku Podmínek. Po prošetření transakce je Provozovatel povinen buď objednávku zpracovat nebo vrátit platbu Zákazníkovi, výhradně však na jeho bankovní účet. Provozovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, ponížit vracenou částku o poplatky související se způsobem platby, který byl zákazníkem zvolen.

7.4.    Pokud byla kupní cena Kuponu uhrazena prostřednictvím bankovního převodu a pokud nedojde k identifikaci Zákazníka či k prošetření podezření z podezřelé transakce do třiceti (30) dnů ode dne zaslání výzvy Provozovatele k identifikaci Zákazníka, vyplatí Provozovatel peněžní prostředky na bankovní účet, ze kterého byla částka Provozovateli zaslána.

7.5.    V případě, že Zákazník odmítne identifikaci dle tohoto čl. 7 Podmínek, vyhrazuje si Provozovatel právo tohoto Zákazníka zablokovat a odmítnout veškeré jeho případné budoucí objednávky.

8. REKLAMACE

8.1.    Veškeré reklamace se řídí výhradně těmito Podmínkami, a to zejména tímto článkem. Uhrazená kupní cena Kuponu je nevratná, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

8.2.    Předmětem reklamace mohou být pouze Kupony zakoupené prostřednictvím Webového portálu. Osobou oprávněnou uplatnit reklamaci je výhradně Zákazník, který Kupon na Webovém portálu zakoupil.

8.3.    Reklamace Kuponu:

8.3.1.    Zákazník je povinen neprodleně po převzetí či dodání Kuponu zkontrolovat jeho správnost a úplnost, a to zejména, nikoli však výlučně, počet, druh a cenu dodaných Kuponů. 

8.3.2.    Zákazník je povinen uplatnit reklamaci týkající se vadného obsahu Kuponu u Provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Kuponu, a to prostřednictvím e-mailu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

8.3.3.    Oznámení o reklamaci musí obsahovat důvod reklamace, číslo objednávky, jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo Zákazníka. Bez těchto údajů není Provozovatel schopen identifikovat předmětnou objednávku a posoudit oprávněnost reklamace. Provozovatel není odpovědný za případná prodlení vzniklá v souvislosti s nedostatky reklamace.

8.3.4.    Veškeré reklamace včetně odstranění případných vad budou vyřízeny bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Pokud je v rámci reklamačního řízení ohledně určité vady rozhodnuto, že reklamace je neoprávněná, je Provozovatel oprávněn z tohoto důvodu odmítnout převzít Kupon k nové reklamaci.

8.4.    Zákazník, který zvolil způsob doručení Kuponu prostřednictvím poštovních služeb a jemuž nebyl Kupon doručen, informuje o této skutečnosti prostřednictvím e-mailu Provozovatele, který bez zbytečného odkladu uplatní reklamaci u příslušného provozovatele poštovních služeb. Vyřízení takové reklamace, včetně lhůty pro její vyřízení, se řídí reklamačním řádem příslušného provozovatele poštovních služeb. Pokud bude v rámci reklamačního řízení zjištěno, že Kupon nebyl doručen z důvodů nikoli na straně Zákazníka, má Zákazník nárok na vrácení kupní ceny Kuponu, včetně poplatku za jeho doručení, výhradně však bankovním převodem na účet Zákazníka. 

8.5.    Nebezpečí škody na Kuponu přechází na Zákazníka v okamžiku jeho obdržení. Po tomto okamžiku Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Kuponu a Zákazník v takovém případě nemá nárok na nový (náhradní) Kupon či jakoukoli náhradu.

8.6.    Provozovatel zajišťuje pouze prodej a distribuci Kuponů k uplatnění na jednotlivé hry či aplikace. Za funkčnost, obsah či kvalitu hry či aplikace, odpovídá výhradně Vydavatel příslušné hry či aplikace, případně Vydavatel elektronických peněz, případně jiná třetí osoba.

8.7.    Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupený Kupon. V případě nevrácení Kuponu, stejně jako v případě, že tento byl již uplatněn a spotřebován zadáním jeho identifikačního kódu v příslušné hře či aplikaci bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1.    Provozovatel a Zákazník jsou oprávněni odstoupit od kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo těmito Podmínkami.

9.2.    Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyjde-li po uzavření smlouvy najevo, že dodání Kuponu není možné, neboť Kupon neexistuje a není možné jej opatřit, nebo dodání Kuponu sice je možné, ale jen za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi, zejména v případech, kdy Kupon není skladem, takže poskytnutí plnění je pro Provozovatele nevýhodné, neboť náklady na jeho poskytnutí neodpovídají hodnotě protiplnění, které má Provozovatel obdržet, nebo plnění není možné poskytnout ve stanovené lhůtě. Provozovatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny Kuponu či neposkytnutí nezbytné součinnosti ze strany Zákazníka při doručení Kuponů a jejich převzetí.

9.3.    Není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak, pokud Provozovatel nebo Zákazník odstoupí od kupní smlouvy, má Zákazník nárok na vrácení kupní ceny, pokud již byla uhrazena, po započtení případných pohledávek Provozovatele. Provozovatel vrátí Zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bankovním převodem na účet Zákazníka nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy. Provozovatel je oprávněn vrátit peněžní prostředky Zákazníkovi jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě úhrady kupní ceny prostřednictvím služby Kredit bude Zákazníkovi kupní cena vrácena výlučně připsáním Kreditu v hodnotě částky odpovídající kupní ceně Kuponu zpět na účet Zákazníka.

9.4.    Zákazník je v důsledku odstoupení od smlouvy povinen vrátit Provozovateli předmětný Kupon, pokud jej převzal. Provozovatel je povinen vrátit Zákazníkovi kupní cenu Kuponu v souladu s čl. 9.3 těchto Podmínek pouze v případě, že Kupon nebyl Zákazníkem již použit nebo jinak zneužit. Bez ohledu na lhůtu dle čl. 9.3 těchto Podmínek není Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi kupní cenu dříve, než mu Zákazník vrátí nepoužitý Kupon. V případě, že prověřením Kuponu bude zjištěno, že Zákazník kupon již použil nebo jinak užil v rozporu s těmito Podmínkami, je Provozovatel oprávněn si kupní cenu za Kupon ponechat. To však nevylučuje nárok Provozovatele na případnou náhradu škody či vydání bezdůvodného obohacení.

9.5.    Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoli sankce před úhradou kupní ceny Kuponu a před jeho dodáním ze strany Provozovatele. V případě, že již byla kupní cena Kuponu uhrazena, nemá Zákazník, s ohledem na čl. 4.2 těchto Podmínek právo na odstoupení od smlouvy, a to v souladu s ustanovením § 1837 písm. l) občanského zákoníku.

10. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1.    Provozovatel je oprávněn podmínit nákup některých Kuponů podmínit předchozí registrací Zákazníka na Webovém portálu. Za účelem registrace vyplní Zákazník v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě. V případě změny těchto údajů je Zákazník povinen oznámit tuto změnu bez zbytečného odkladu Provozovateli prostřednictvím editace údajů o své osobě na Webovém portálu, a to nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů poté, co tato změna nastala.

10.2.    Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Zákazníka lhůtu pěti (5) pracovních dní ode dne registrace Zákazníka a je oprávněn ověřit správnost zadaných údajů. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do pěti (5) pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení těchto Podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob.

10.3.    Provozovatel je oprávněn zablokovat či zrušit uživatelský účet Zákazníka, který neoznámí změny svých identifikačních údajů ve lhůtě dle čl. 10.1 těchto Podmínek a považuje takový případ za podstatné porušení smlouvy. Provozovatel je současně oprávněn vyzvat Zákazníka k identifikaci dle čl. 7 těchto Podmínek. Nebude-li této výzvě vyhověno nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů, je Provozovatel oprávněn uživatelský účet Zákazníka zablokovat, zrušit a odmítnout případné budoucí objednávky Zákazníka.

11. UŽIVATELSKÝ ÚČET ZÁKAZNÍKA

11.1.    V rámci registrace na Webovém portálu je každému registrovanému Zákazníkovi zřízen samostatný uživatelský účet. K přístupu do svého uživatelského účtu Zákazník použije přístupové údaje, které si sám zvolí. Přístupové údaje může Zákazník kdykoli změnit po přihlášení do svého uživatelského účtu.

11.2.    Identifikační údaje Zákazníka uvedené v jeho uživatelském účtu se považují za údaje zadané při jakékoli objednávce, kterou Zákazník učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu. 

11.3.    Zákazník nesmí poskytovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu třetím osobám a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Zákazník v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití svých přístupových údajů nebo svého uživatelského účtu a za jakoukoli škodu tím způsobenou. 

11.4.    V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu je Zákazník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Zákazníkovi nové přístupové údaje.

12. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO PORTÁLU

12.1.    Provozovatel má právo změnit svůj Webový portál, jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Provozovatel má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost Webového portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu jeho údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

12.2.    Zákazník je povinen dodržovat při užívání Webového portálu právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání Webového portálu vznikne Provozovateli či třetím osobám z důvodů na straně Zákazníka. 

12.3.    V případě, že Zákazník jakkoli poruší tyto Podmínky a/nebo platné právní předpisy má Provozovatel právo zrušit uživatelský účet Zákazníka, a to i bez předchozího oznámení.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1.    V případě, že z těchto Podmínek, kupní smlouvy či popřípadě z platných právních předpisů, vyplývá povinnost či potřeba jedné smluvní strany oznámit nebo sdělit určitou skutečnost druhé smluvní straně, pak je toto oznámení či sdělení možné provést též e-mailem, který nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou známkou. Takové oznámení nebo sdělení se považuje za doručené v okamžiku, kdy dojde do sféry adresáta a adresát má objektivně možnost se s oznámením nebo sdělením seznámit.

13.2.    Současně s uzavřením kupní smlouvy Zákazník vyslovuje souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany Provozovatele.

13.3.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, náklady na internetové připojení si Zákazník hradí sám.

13.4.    Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se nevztahují na Zákazníky, kteří využívají služeb Provozovatele jako Podnikatelé. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

13.5.    Případné spory mezi Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli, a Provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Před kontaktováním České obchodní inspekce za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme Zákazníkům nejprve kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese info@givery.cz za účelem smírného řešení sporu. V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

13.6.    Odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost informací o hrách či aplikacích, na něž lze uplatnit Kupony, uveřejněných na stránkách Provozovatele nese výhradně Vydavatel. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu Kuponů, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

13.7.    Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem. 

13.8.    Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění Podmínek Provozovatel bez zbytečného odkladu uveřejní na Webovém portálu. V případě jakýchkoli změn Webového portálu Provozovatel nenese odpovědnost za případnou újmu, která Zákazníkovi vznikne v důsledku toho, že se Zákazník neseznámil se změnami proto, že Webový portál pravidelně nevyužívá.

13.9.    V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

13.10.    Zákazníci mohou Provozovatele kontaktovat na prostřednictvím následujících kontaktních údajů: EGIT s.r.o., adresa: Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha 3 - Vinohrady, tel: +420 222 200 990, e-mail: info@givery.cz.

13.11.    Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2020.

EGIT s.r.o.
Vinohradská 2577/178,
130 00 Praha 3